top of page

Algemene voorwaarden

Door een afspraak te boeken bij STUDIO Sanne De Lee accepteer je automatisch de Algemene Voorwaarden.

Boeking

Een boeking bij STUDIO Sanne De Lee is definitief zodra er een bevestigingsmail wordt gestuurd. Boekingen die meer dan 9 maanden op voorhand worden gemaakt, zijn onder voorbehoud en nog niet definitief.

Betaling

Betalingen gebeuren via Payconiq of overschrijving. Je ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient betaald te worden binnen 15 dagen.

Elk protest m.b.t. de uitgevoerde werken of prestaties dient uiterlijk 8 dagen na de beëindiging, of na de verzending van de factuur, per aangetekende brief te worden verzonden. Zo niet worden de prestaties als definitief aanvaard beschouwd en zijn alleszins de facturen verschuldigd.

Bij niet-betaling binnen de betaaltermijn zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 40,00 EUR. Daarenboven zullen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij niet-volledige betaling conventionele verwijlinteresten verschuldigd zijn ten belope van 8% op jaarbasis.

Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook, behoudt STUDIO Sanne De Lee zich het recht om de uitvoering van alle lopende opdrachten te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat hiervoor schadevergoeding gevorderd kan worden door de opdrachtgever.

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Annulering

Bridal: annuleringen vóór de proefsessie worden gevolgd door een factuur voor administratieve kosten (€ 70). Bij een annulering na de proefsessie is enkel de kost van deze proefsessie verschuldigd. Bij een annulering minder dan drie weken voor je huwelijksdag is 100% van het resterende bedrag verschuldigd. Dit houdt in: diensten voor de bruid en extra personen die ingepland stonden.

Andere: bij een annulering minder dan 48 uur voor de geplande afspraak is 100% van het bedrag verschuldigd.

bottom of page